top of page

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ GEBRUIKSVOORWAARDEN CITYLEGENDS

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

 

Wij σύμβουλος je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van CityLegends Mobile App. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου [ www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden]  στην εκτύπωση [ www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden ].

 

 

Άρθρο 1.Ορισμοί

 1. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een starthoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Από το deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 

CityLegends Mobile App: θα βρείτε το CityLegends BV, θα βρείτε την εφαρμογή CityLegends για κινητά, στο kantoorhoudende te (5624 AA) Eindhoven, στο Oude Bossche Baan 11 και στην εγγραφή στο nummer van de Kamer van Koophandel28773;

 

Περιεχόμενο: alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via het Platform ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het profiel, filmpjes waarin challenges en tricks worden uitgevoerd, locatiegegevens en mu fotos;

 

Τράπεζα δεδομένων: de door CityLegends Mobile App aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;

 

Dienst: de dienst die CityLegends Mobile App aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven στο άρθρο 3;

 

Gebruiker: persoon die een Profiel heeft en gebruik maakt van de Dienst;

 

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

 

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 

Partij: een Gebruiker bij deze Gebruiksvoorwaarden;

 

Πλατφόρμα: η πλατφόρμα για την εφαρμογή CityLegends για κινητά, η εφαρμογή μέσω της εφαρμογής για κινητά, η εφαρμογή CityLegends Mobile είναι διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου.

 

Δήλωση απορρήτου: η δήλωση απορρήτου της εφαρμογής CityLegends Mobile, beschikbaar μέσω [ www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden ].

Προφίλ: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn gebruikersnaam, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφία, voorkeur-sport en profielfoto];

 

Ιστότοπος: de website van CityLegends Mobile App bereikbaar μέσω https://webapp.citylegendsapp.nl/  en alle onderliggende pagina's.

 

Artikel 2.Algemeen

 1. Το CityLegends είναι te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Μπορείτε να βρείτε το Gebruiksvoorwaarden zullen στην εφαρμογή CityLegends Mobile App  en de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.

 2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker του van derden van de hand.

 

Artikel 3.De Dienst

 1. De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om een Profiel te plaatsen dat bezoekers (zonder account) en Gebruikers kunnen zien en waarop andere Gebruikers kunnen reageren. Μέσω της εφαρμογής CityLegends για κινητά το wordt getracht gemeenten, urban aanbieders en Gebruikers aan elkaar te verbinden om creativiteit, beweging en ontmoetingen te stimuleren.

 2. De Dienst bestaat uit het bieden van toegang tot en het gebruik van het Platform aan Gebruikers en bezoekers (λογαριασμός ζώνης) και het bieden van de mogelijkheid om Περιεχόμενο για να πλατύνει τους Gebruikers.

 3. Op het Platform kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en Περιεχόμενο kan worden geplaatst.

 

Artikel 4.Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

 1. Om gebruik te kunnen maken van de gehele Dienst moet de Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει εγκατασταθεί στο προφίλ του CityLegends Mobile App και είναι ένα καινούργιο. Το Tijdens de registratie moet de Gebruiker Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Profiel.

 2. Als de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders of voogd toestemming te hebben voor het aanmaken van een Profiel. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) το jaar of ouder είναι από το τιμητικό heeft van zijn ouders του voogd voor het aanmaken van een Profiel.

 3. Ο De Gebruiker είναι ο zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. Ο De Gebruiker είναι ένας εκδότης που έρχεται μέσω του de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Το CityLegends Mobile App mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker CityLegends Mobile App daarvan op de hoogte stellen via helpdesk@citylegends.nl, onverminderd zichting eigentreffendos veranderen van de Inloggegevens. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά είναι μια νέα πλατφόρμα που θα σας ενδιαφέρει.

 4. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά είναι μια εφαρμογή για κινητά, (i) διαδικασία en technische wijzigingen of a/of en/of en zonder en (ii) de Dienst of het Profiel van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.

 5. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά προσφέρει μια νέα πλατφόρμα (alle onderdelen van) και η πλατφόρμα του Dienst σε όλο τον κόσμο και στην περιοχή αποθήκευσης των toegankelijk zijn. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά είναι μια εφαρμογή geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) Die platform envallenof.

 6. De Gebruiker aanvaardt dat het Platform en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het Platform en/of Dienst op het moment van gebruik (όπως έχει βάση). CityLegends Mobile App sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard and ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van deligiteitt , ο tenzij anders είναι bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

 7. Ο De Gebruiker είναι zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 8. Σε μια ανασκόπηση της εφαρμογής CityLegends για κινητά δέκα χρόνια, είναι το CityLegends Mobile App te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg geechtigtigitu Dienst (tijdelijk) te beperken, op te shorten of buiten gebruik te stellen, het Profiel tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de benstenëngerendiening verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(i) Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

(ii) Το CityLegends Mobile App είναι ένα από τα παραρτήματα του Gebruiker που ανήκουν στο στρίφωμα, andere Gebruikers, στον τομέα της εφαρμογής CityLegends Mobile App.

CityLegends Mobile App zal hierdoor στο geen aansprakelijk zijn.

 

Artikel 5.Gebruik van de Dienst

 1. Gebruiker erkent en aanvaardt dat CityLegends Mobile App alleen een Platform biedt waarmee Gebruikers met elkaar kunnen communiceren, Content kunnen delen en gekoppeld kunnen worden aan gemeentes en urban aanbieders. CityLegends Mobile App heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van het Platform en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά είναι μια καλή ιδέα για το γονιδίωμα και το προφίλ του και το περιεχόμενο. CityLegends Mobile App heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers en/of derden wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die die dit contact voortvloe.

 2. Ο De Gebruiker είναι zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van het Platform en/of Dienst verricht.

 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

  1. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming app City;

  2. de via de Dienst verkregen Περιεχόμενο te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

  3. de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;

  4. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

 

Άρθρο 6.Περιεχόμενο

 1. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Περιεχόμενο die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers  en bezoekers (λογαριασμός Zonder). Το Gebruiker έχει ορίσει την εφαρμογή CityLegends για κινητά που έχει ενσωματωθεί στην πρώτη θέση του Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of bezoekers (λογαριασμός Zonder).

 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan Περιεχόμενο του:

  1. waarin persoonsgegevens (van derden) op welke wijze dan ook verwerkt worden zonder voorafgaande toestemming, waaronder maar niet gelimiteerd tot videofragmenten en geluidsfragmenten. 

  2. die discriminerend είναι terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van CityLegends Mobile App;

  3. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

  4. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen?

  5. Die naar de mening van CityLegends Mobile App in strijd συναντάται de goede zeden of goede smaak, gewelddadig είναι από een link bevat naar pornografisch materiaal.

  6. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

  7. waarmee het plegen van ilegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd?

  8. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is?

  9. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigendma κινητά τηλέφωνα. ;

  10. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform legt of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;

  11. die bestaat uit het annemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij CityLegends Mobile App betrokken is?

  12. waarbij kettingbrieven, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of legale doeleinden.

  13. op enig andere wijze als indiscreet of λανθασμένα wordt bevonden, ter beoordeling van CityLegends Mobile App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, αιτήματα φιλανθρωπίας, piramide spelen, stri loteridenskening, wed van anderen zonder zijn του haar toestemming;

  14. in strijd συναντάται deze Gebruiksvoorwaarden, het Δήλωση απορρήτου του enig geldende wet- en/of regelgeving;

  15. inbreuk maakt op de rechten van CityLegends Mobile App en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten waaronder maar niet gelimiteerd tot muziek, afbeeldingen, geluidsfragmenten of ander beeldbeeldmenten of ander beeldtexting totmateriaal of

  16. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is? του

  17. de belangen en goede CityLegends Mobile App από το CityLegends Mobile App kan schaden.

 3. Το Gebruiker Garandeert bij het uploaded van Περιεχόμενο από το άρθρο 6.2.

 4. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά δεν είναι διαθέσιμη για το περιεχόμενο του περιεχομένου, καθώς και το περιεχόμενο της εφαρμογής σας για κινητά Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van CityLegends Mobile App.

 5. Το Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Περιεχόμενο inbreuk maakt op zijn rechten and wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan CityLegends Mobile App melden μέσω της υπηρεσίας meldknop en of home@. ..

 6. Το Gebruiker kan er in de toekomst voor kiezen om de Dienst te koppelen aan zijn Youtube-, Twitter-, Instagram-, TikTok του Facebook-λογαριασμού zodat informatie uit het Profiel en/of geplaatste Περιεχόμενο αυτοματοποιημένο worden gedeeld μέσω zijn YouTube, Twitter, Instagram TikTok en/of Facebook- λογαριασμός.

 7. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά δεν είναι διαθέσιμη στο YouTube, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok του Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van deze koppeling en de videobeelden of berichten die als gevolg daarvan op het Youtube-, Twitter-, Instagram-, TikTok του Facebook-λογαριασμός worden geplaatst.

 

Artikel 7.Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval het Platform, alsmede die via het Platform en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, ήχο-, Φωτογραφικό υλικό, προβάλετε την εφαρμογή CityLegends για κινητά για χρήση με άδεια χρήσης.

 2. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft CityLegends Mobile App de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar tobranguntch Content en het Platform, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

 3. Ο De Gebruiker behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten γνώρισε το betrekking tot de door de Gebruiker geplaatste Περιεχόμενο. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan CityLegends Mobile App een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om

(i) de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst; en

(ii) de Content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) σε welke media και ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de Dienst.

 1. De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

 2. Η εφαρμογή Gebruiker είναι μια εφαρμογή CityLegends για κινητά, η οποία είναι 10 από τις βολές της εφαρμογής για κινητά του CityLegends.

 3. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of het Platform toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te reverse engineering και open te, te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij CityLegends Mobile App of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven and wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

 4. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden είναι bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van CityLegends Mobile App zoals het registreren van domainnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop CityLegends Mobile App. substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform.

 5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Άρθρο 8. Απόρρητο

 1. Το Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (πρόσωπα) gegevens μιας εφαρμογής CityLegends Mobile. Deze (άτομα) gegevens zullen συμμορφώνονται με τη Δήλωση απορρήτου της εφαρμογής CityLegends για κινητά και για να διαβιβαστούν σε υγρή μορφή που να ανταποκρίνονται στα worden verwerkt.

 

Άρθρο 9.Εγγυήσεις και εγγυήσεις

 1. Ο De Gebruiker είναι μια εφαρμογή CityLegends για κινητά, η οποία είναι διαθέσιμη για την εφαρμογή CityLegends για κινητά, καθώς και για την εφαρμογή CityLegends Mobile App lijdt της εφαρμογής δέκα gevolge van (i) enig handelen van de Gebruiker bij het de gebruiker. van een onrechtmatige daad. Alle door CityLegends Mobile App gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

 2. De Gebruiker έχει εγγραφεί στην εφαρμογή CityLegends για κινητά που θα σας ενημερώσει για το προφίλ σας και το περιεχόμενο του περιεχομένου που είναι ολοκληρωμένο, ισχύει και είναι. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

 3. De Gebruiker είναι jegens CityLegends Mobile App βρίσκετε στο dat hij gerechtigd είναι om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart CityLegends Mobile App για την εφαρμογή του CityLegends για κινητά τηλέφωνα για την εφαρμογή των κινητών τηλεφώνων για την ολοκλήρωση της σύλληψης της πόρτας του Gebruiker, του waaronder begrepen, του maar niet beperkt tot, του het plaatsen van Content, op enigerlei.

 4. Het Platform kan υπερσυνδέσμους bevatten waarmee Gebruiker het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά εξερευνά τους ιστότοπους του diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. Το CityLegends Mobile App αποδέχεται τους ιστότοπους aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) του diensten van derden.

 

Artikel 10.Aansprakelijkheid

 1. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά έχει δημιουργηθεί για να σας βοηθήσει να δείτε τα πάντα.

 

Άρθρο 11.Συγχώνευση των πληροφοριών

 1. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά είναι μια απλή εφαρμογή για κινητά που συναντά τη λέξη της λέξης (onrechtmatig) από την εφαρμογή CityLegends για κινητά. Το CityLegends Mobile App είναι slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materialal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit te zetten.

 2. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά προχώρησε σε μια μεγάλη διαδικασία για τη λειτουργία της εφαρμογής CityLegends για κινητά μέσω της πλατφόρμας για κινητά τηλέφωνα μέσω του υλικού της πλατφόρμας για την πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία της εφαρμογής CityLegends για κινητά και τη λέξη της. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του de meldknop op de homepage en/of service@citylegends.nl.

 3. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά μπορεί να είναι άψογη από την εφαρμογή του CityLegends για να σταματήσει η δραστηριότητά του, η ινδιάνικη εφαρμογή του να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. indien een belangenafweging dit van haar eist. Στην εφαρμογή CityLegends Mobile App bijvoorbeeld een Rechterlijke Uitspraak Verlangen van een Bevoegde Rechter στην Ολλανδία, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrech.

 4. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά είναι ενσωματωμένη σε σταθερά βίντεο και εξωτερικές τοποθεσίες web. Bij inwilliging van een verzoek tot blockkering van dergelijk material wordt dus enkel de koppeling met het Platform verwijderd en blijft het matriaal mogelijk μέσω εξωτερικών ιστοσελίδων toegankelijk.

 5. Το CityLegends Mobile App zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

 6. Το Degene die de melding doet vrijwaart CityLegends Mobile App έχει δημιουργηθεί για να ανοίξει ο van derden στο verband συναντήθηκε με την παρεμπόδιση του verwijdering van materiaal του stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CityLegends Mobile App lijdt, nog zal kunnen lijden of die CityLegends Mobile App dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet vozed – vanhetsandgoed .

 7. Η εφαρμογή CityLegends για κινητά σέβεται το απόρρητο και το απόρρητο είναι το degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

 

Άρθρο 12.Duur en beëindiging

 1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te verwijderen.

 

Artikel 13.Varia

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website είναι Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en CityLegends Mobile App ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Eindhoven tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere word rechter.

 3. CityLegends Mobile App mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.

 4. Mocht enig deel uit deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig blijken, and blijven de Gebruiker en CityLegends Mobile App και έχει υπερβεί το gedeelte verbonden. Το CityLegends Mobile App zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige.

 

bottom of page