top of page
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΗ ΟΡΩΝ

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και της CityLegends ("εμείς", "εμάς" ή "μας"), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπος citylegends.nl καθώς και οποιαδήποτε άλλη φόρμα πολυμέσων, κανάλι πολυμέσων, ιστότοπος για κινητά ή εφαρμογή για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με άλλο τρόπο (συλλογικά, ο «Ιστότοπος»).

Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση της Ιστοσελίδας και πρέπει να διακόψετε τη χρήση αμέσως.

 

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται στον Ιστότοπο κατά καιρούς ενσωματώνονται ρητά στο παρόν με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

 

Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή.

 

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα υπόκειστε, και θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί, τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις από τη συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας έθετε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας .

 

Αντίστοιχα, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στον βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.  

 

Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (συνήθως κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται απευθείας από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοτόπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στον ιστότοπο (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, η υπηρεσία τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα «Σήματα») ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, των ξένων δικαιοδοσιών και διεθνείς συμβάσεις.

 

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο «ΩΣ ΕΧΕΙ» μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κανένα μέρος του ιστότοπου και κανένα περιεχόμενο ή σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να συγκεντρωθούν, να αναδημοσιευτούν, να μεταφορτωθούν, να αναρτηθούν, να προβληθούν δημόσια, να κωδικοποιηθούν, να μεταφραστούν, να μεταδοθούν, να διανεμηθούν, να πωληθούν, να αδειοδοτηθούν ή χρησιμοποιείται διαφορετικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

 

Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας εκχωρείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στον Ιστότοπο και στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 

 • Όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις. θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται,

 • Έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 • Δεν είστε ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε ή εάν είστε ανήλικοι, έχετε λάβει γονική άδεια για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 • Δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω ρομπότ, σεναρίου ή με άλλο τρόπο.

 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

 • Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

 

Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, μη τρέχουσα ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού).

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε εκ νέου ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον Ιστότοπο. Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες εκτός από αυτές που εγκρίνονται ή εγκρίνονται συγκεκριμένα από εμάς.

 

Ως χρήστης του ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

 

 • να ανακτήσετε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.

 • να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και/ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.

 • χρησιμοποιήστε έναν πράκτορα αγορών ή έναν πράκτορα αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.

 • χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε να πουλήσετε αγαθά και υπηρεσίες.

 • παράκαμψη, απενεργοποίηση ή παρεμβολή με άλλο τρόπο σε λειτουργίες του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.

 • συμμετέχουν σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.

 • εξαπατούν, εξαπατούν ή παραπλανούν εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια να μάθουμε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρήστη.

 • να κάνουν ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή να υποβάλουν ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

 • συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

 • παρεμβαίνει, διακόπτει ή δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.

 • προσπαθήστε να πλαστοπροσωπήσετε άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.

 • πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλον τρόπο το προφίλ σας.

 • χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται από τον Ιστότοπο με σκοπό την παρενόχληση, την κατάχρηση ή την βλάβη άλλου ατόμου.

 • χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.

 • αποκρυπτογραφήσει, απομεταγλωττίσει, αποσυναρμολογήσει ή αναστρέψει οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος του Ιστότοπου.

 • προσπαθήστε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.

 • παρενοχλούν, ενοχλούν, εκφοβίζουν ή απειλούν οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου σε εσάς.

 • διαγράψτε τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.

 • αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.

 • ανεβάστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάλειπτη χρήση και απόλαυση του ιστότοπου ή τροποποιεί, αλλοιώνει, διακόπτει, αλλάζει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις λειτουργίες, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του Ιστότοπου.

 • μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, καθαρών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gif"), εικονοστοιχεία 1×1, σφάλματα ιστού, cookies , ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρεται ως "spyware" ή "παθητικός μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").

 • εκτός εάν είναι αποτέλεσμα τυπικής χρήσης μηχανής αναζήτησης ή προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου, χρήσης, εκκίνησης, ανάπτυξης ή διανομής οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε spider, ρομπότ, βοηθητικού προγράμματος απάτης, scraper ή προγράμματος ανάγνωσης εκτός σύνδεσης που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρήση ή εκκίνηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου σεναρίου ή άλλου λογισμικού.

 • υποτιμούν, αμαυρώνουν ή βλάπτουν με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.

 • χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα με τρόπο που δεν συνάδει με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

 

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ

 

Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και μπορεί να σας παρέχει την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, ή μεταδίδουν περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, "Συμφορές").

 

Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες του ιστότοπου και μέσω ιστοτόπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 

 • η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

 • είστε ο δημιουργός και κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες χρήσης και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και αυτούς Οροι και Προϋποθέσεις.

 • έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την άδεια κάθε αναγνωρίσιμου ατόμου στις Συνεισφορές σας για να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να επιτρέψετε τη συμπερίληψη και χρήση των συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από το Ιστότοπος και αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις.

 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, πυραμιδικά συστήματα, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσκλήσεων.

 • Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, συκοφαντικές ή άλλως απαράδεκτες (όπως καθορίζονται από εμάς).

 • Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.

 • Οι Συνεισφορές σας δεν υποστηρίζουν τη βίαιη ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης ούτε υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν σωματική βλάβη εναντίον άλλης.

 • οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.

 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 • Οι συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που ζητά προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.

 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν καμία ομοσπονδιακή ή πολιτειακή νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.

 • Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.

 • Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

 

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των προαναφερθέντων παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση της Ιστοσελίδας.

 

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

 

Δημοσιεύοντας τις συνεισφορές σας σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου ή καθιστώντας τις Συνεισφορές προσβάσιμες στον Ιστότοπο συνδέοντας τον λογαριασμό σας από τον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, χορηγείτε αυτόματα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε, μας ένα απεριόριστο, απεριόριστο, αμετάκλητο, διαρκές, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια φιλοξενίας, χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, μεταπώλησης, δημοσίευσης, μετάδοσης, επανεκτίμησης, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, προσωρινή αποθήκευση, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναμόρφωση, μετάφραση, μετάδοση, απόσπασμα (ολικά ή εν μέρει) και διανομή αυτών των Συνεισφορών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό, ή με άλλο τρόπο, και να προετοιμάσει παράγωγα έργα ή να ενσωματώσει σε άλλα έργα, τέτοιες Συνεισφορές και να χορηγήσει και να εγκρίνει δευτερεύουσες άδειες για τα παραπάνω. Η χρήση και η διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών πολυμέσων.

 

Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο εξής και περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος, της επωνυμίας της εταιρείας σας και του ονόματος franchise, κατά περίπτωση, και οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, και προσωπικές και εμπορικές εικόνες που παρέχετε. Παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι τα ηθικά δικαιώματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί με άλλο τρόπο στις Συνεισφορές σας.

 

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη ιδιοκτησία όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή στον Ιστότοπο.

 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.  

 

Έχουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαστούμε, να επεξεργαστούμε ή να αλλάξουμε με άλλο τρόπο τυχόν Συνεισφορές. (2) να επανακατηγοριοποιήσει τυχόν Συνεισφορές για να τις τοποθετήσει σε πιο κατάλληλες τοποθεσίες στον Ιστότοπο. και (3) να προεξοφλήσει ή να διαγράψει τυχόν Συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Συνεισφορές σας.

  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

 

Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 • Θα πρέπει να έχετε εμπειρία από πρώτο χέρι με το πρόσωπο/οντότητα που εξετάζεται.

 • Οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητικές βωμολοχίες ή υβριστικές, ρατσιστικές, προσβλητικές ή εκφράσεις μίσους.

 • Οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές που εισάγουν διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία.

 • Οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα.

 • Δεν πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές.

 • Δεν πρέπει να κάνετε συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα της συμπεριφοράς.

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

 • Δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.

 

Μπορούμε να δεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να εξετάσουμε κριτικές ή να διαγράψουμε κριτικές, ακόμη κι αν κάποιος θεωρεί ότι οι κριτικές είναι απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή τους συνεργάτες μας.

 

Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επανεξέταση ή για τυχόν αξιώσεις, υποχρεώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε επανεξέταση. Με τη δημοσίευση μιας κριτικής, μας εκχωρείτε ένα διαρκές, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, εκχωρήσιμο και υποαδειοδοτήσιμο δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με οποιοδήποτε μέσο, προβολής, εκτέλεσης, και/ή να διανείμει όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με κριτικές.

  

 

ΑΔΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

 

Χρήση άδειας χρήσης

Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, τότε σας παραχωρούμε ένα ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής για κινητά σε ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκουν ή ελέγχονται από εσάς, καθώς και για πρόσβαση και χρήση της εφαρμογή για κινητά σε τέτοιες συσκευές αυστηρά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας χρήσης εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Δεν πρέπει:

 

 • αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα ή αποκρυπτογράφηση της εφαρμογής.

 • να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή, βελτίωση, βελτίωση, μετάφραση ή παράγωγη εργασία από την εφαρμογή·

 • παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της εφαρμογής,

 • να αφαιρέσετε, να τροποποιήσετε ή να αποκρύψετε οποιαδήποτε σημείωση ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος) που δημοσιεύτηκε από εμάς ή τους δικαιοπάροχους της εφαρμογής.

 • χρήση της εφαρμογής για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων, εμπορική επιχείρηση ή άλλο σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί ή προοριστεί·

 • να κάνει την εφαρμογή διαθέσιμη μέσω δικτύου ή άλλου περιβάλλοντος που επιτρέπει την πρόσβαση ή τη χρήση από πολλές συσκευές ή χρήστες ταυτόχρονα·

 • χρήση της εφαρμογής για τη δημιουργία ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή λογισμικού που είναι, άμεσα ή έμμεσα, ανταγωνιστικό με ή με οποιονδήποτε τρόπο υποκατάστατο της εφαρμογής·

 • χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να στείλετε αυτοματοποιημένα ερωτήματα σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή για να στείλετε ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε ιδιόκτητη πληροφορία ή οποιαδήποτε από τις διεπαφές μας ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία μας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την αδειοδότηση ή τη διανομή οποιωνδήποτε εφαρμογών, αξεσουάρ ή συσκευών για χρήση με την εφαρμογή.

 

Συσκευές Apple και Android

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για κινητά που έχετε αποκτήσει είτε από το Apple Store είτε από το Google Play (το καθένα «διανομέας εφαρμογών») για πρόσβαση στον Ιστότοπο:

 

 • η άδεια που σας έχει χορηγηθεί για την εφαρμογή μας για κινητά περιορίζεται σε μια μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της εφαρμογής σε συσκευή που χρησιμοποιεί τα λειτουργικά συστήματα Apple iOS ή Android, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης που ορίζονται στην ισχύουσα εφαρμογή Όροι παροχής υπηρεσιών του διανομέα.

 • είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή για κινητά, όπως καθορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή όπως απαιτείται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία, και αναγνωρίζετε ότι κάθε Διανομέας Εφαρμογής έχει καμία απολύτως υποχρέωση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή για κινητά·

 • σε περίπτωση αποτυχίας της εφαρμογής για κινητά να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε τον ισχύοντα Διανομέα Εφαρμογών και ο Διανομέας Εφαρμογών, σύμφωνα με τους όρους και τις πολιτικές του, μπορεί να επιστρέψει την τιμή αγοράς, εάν υπάρχει, που καταβλήθηκε για την εφαρμογή για κινητά και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διανομέας Εφαρμογών δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την εφαρμογή για κινητά.

 • δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των Η.Π.Α. ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα «υποστηρικτής τρομοκρατίας» και (ii) δεν είστε καταχωρισμένοι σε καμία κατάλογος της κυβέρνησης των ΗΠΑ με απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη.

 • πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, π.χ. εάν διαθέτετε εφαρμογή VoIP, τότε δεν πρέπει να παραβιάζετε τη συμφωνία υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων τους όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά.

 • αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Διανομείς Εφαρμογών είναι τρίτοι δικαιούχοι των όρων και προϋποθέσεων αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι κάθε Διανομέας Εφαρμογών θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εναντίον σας ως τρίτου δικαιούχου αυτής.  

 

 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 

Ως μέρος της λειτουργικότητας του ιστότοπου, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που έχετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, "Λογαριασμός τρίτου μέρους") είτε: (1) παρέχοντας τον λογαριασμό σας τρίτου μέρους πληροφορίες σύνδεσης μέσω του ιστότοπου· ή (2) επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας τρίτου μέρους, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση εκ μέρους σας κάθε Λογαριασμού Τρίτου.

 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δικαιούστε να μας αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας τρίτου μέρους ή/και να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας τρίτου μέρους, χωρίς να παραβιάσετε εκ μέρους σας οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση των ισχυόντων Λογαριασμός Τρίτου Μέρους και χωρίς να μας υποχρεώνει να πληρώσουμε τυχόν τέλη ή να μας υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών του Λογαριασμού Τρίτου.

 

Με την παραχώρηση πρόσβασης σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς τρίτων, κατανοείτε ότι (1) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διαθέτουμε και να αποθηκεύουμε (εάν ισχύει) οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον λογαριασμό σας τρίτου μέρους (το «Κοινωνικό Δίκτυο Περιεχόμενο»), ώστε να είναι διαθέσιμο στον και μέσω του ιστότοπου μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν λιστών φίλων και (2) ενδέχεται να υποβάλουμε και να λάβουμε από τον λογαριασμό τρίτου μέρους σας πρόσθετες πληροφορίες στο βαθμό που θα ειδοποιηθείτε όταν συνδέεστε τον λογαριασμό σας με τον λογαριασμό τρίτου μέρους.

 

Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε αυτούς τους Λογαριασμούς Τρίτων, τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που δημοσιεύετε στους λογαριασμούς τρίτων σας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στον και μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο.

 

Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας Λογαριασμός Τρίτου ή σχετική υπηρεσία καταστεί μη διαθέσιμος ή η πρόσβασή μας σε αυτόν τον Λογαριασμό Τρίτου τερματιστεί από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, τότε το Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον Ιστότοπο και μέσω αυτού. Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο και των λογαριασμών τρίτων σας ανά πάσα στιγμή.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να ελέγξουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της ακρίβειας, της νομιμότητας ή της μη παραβίασης, και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου.

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που σχετίζεται με έναν λογαριασμό τρίτου μέρους και στη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή tablet σας αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και ενημέρωσής σας για εκείνες τις επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί για χρήση του ιστότοπου .

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και του λογαριασμού τρίτου μέρους επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν υπάρχουν). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας που ελήφθησαν μέσω αυτού του Λογαριασμού Τρίτου, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ("Υποβολές") που παρέχονται από εσάς σε εμάς δεν είναι εμπιστευτικές και θα αποτελούν αποκλειστική μας ιδιοκτησία. Θα κατέχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα δικαιούμαστε απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς.

 

Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές σας.

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

 

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας σταλούν μέσω του ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Ιστότοποι τρίτων"), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές , λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή αντικείμενα που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη ("Περιεχόμενο τρίτων").

 

Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων και το περιεχόμενο τρίτων δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων που έχουν πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων που δημοσιεύεται στο, διαθέσιμο μέσω ή εγκατεστημένο από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή περιέχονται στους Ιστότοπους Τρίτων ή στο Περιεχόμενο Τρίτων.

 

Η συμπερίληψη, η σύνδεση με ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων ή οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτου Μέρους δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκριση από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν διέπουν πλέον.

 

Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Ιστότοπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοτόπων και από άλλες εταιρείες και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που γίνονται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

 

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ιστότοπους τρίτων και θα μας κρατάτε αβλαβείς από οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατάτε ακίνδυνους από τυχόν απώλειες που έχετε υποστεί ή ζημία που σας προκλήθηκε σε σχέση με ή που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από περιεχόμενο τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με ιστοτόπους τρίτων.

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

 

Επιτρέπουμε στους διαφημιστές να εμφανίζουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου, όπως διαφημίσεις sidebar ή διαφημίσεις banner. Εάν είστε διαφημιστής, θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν διαφημίσεις που τοποθετείτε στον Ιστότοπο και οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται στον Ιστότοπο ή προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων.

 

Επιπλέον, ως διαφημιστής, εγγυάστε και δηλώνετε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημοσιότητας και των συμβατικών δικαιωμάτων.

 

Ως διαφημιζόμενος, συμφωνείτε ότι αυτές οι διαφημίσεις υπόκεινται στις διατάξεις σχετικά με την Ειδοποίηση και την Πολιτική του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή ("DMCA"), όπως περιγράφονται παρακάτω, και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων ή άλλη αποζημίωση για ζητήματα που σχετίζονται με την κατάργηση του DMCA. Απλώς παρέχουμε τον χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε άλλη σχέση με τους διαφημιστές.   

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να:  

 

 • παρακολουθεί τον ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων,

 • να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αναφοράς του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου.

 • κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, αρνούμαστε, περιορίζουμε την πρόσβαση, περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ή απενεργοποιούμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιασδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής.

 • κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικού μεγέθους ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας.

 • Διαχειριζόμαστε διαφορετικά τον Ιστότοπο με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του ιστότοπου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι ενσωματωμένη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ DIGITAL MILLENNIUM (DMCA)

 

Ειδοποιήσεις

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που διατίθεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στον Ιστότοπο (μια «Ειδοποίηση»).

 

Αντίγραφο της ειδοποίησής σας θα σταλεί στο άτομο που δημοσίευσε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές εάν κάνετε ουσιώδεις παραποιήσεις σε μια Ειδοποίηση. Επομένως, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται με τον Ιστότοπο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο.

 

Όλες οι Ειδοποιήσεις θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

 • Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται·

 • Αναγνώριση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί ή, εάν πολλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στον Ιστότοπο καλύπτονται από την Ειδοποίηση, αντιπροσωπευτική λίστα τέτοιων έργων στον Ιστότοπο.

 • Αναγνώριση του υλικού που φέρεται να παραβιάζει ή ότι αποτελεί αντικείμενο δραστηριότητας παραβίασης και που πρόκειται να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στο οποίο πρέπει να απενεργοποιηθεί, και πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό.

 • Πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε με το καταγγέλλον μέρος, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εάν είναι διαθέσιμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορεί να γίνει επικοινωνία με το καταγγέλλον μέρος.

 • Δήλωση ότι το καταγγέλλον μέρος πιστεύει καλή τη πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που παραπονείται δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τη νομοθεσία.

 • Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και με την ποινή της ψευδορκίας, ότι το καταγγέλλον μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.

 

 

Αντικοινοποίηση

Εάν πιστεύετε ότι το δικό σας υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αφαιρεθεί από τον Ιστότοπο ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης αναγνώρισης, μπορείτε να μας υποβάλετε γραπτή αντικοινοποίηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στον ιστότοπο («Αντικοινοποίηση»).

 

Για να είναι μια αποτελεσματική Αντικοινοποίηση σύμφωνα με το DMCA, η αντικοινοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα:

 

 • αναγνώριση του υλικού που έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί και η τοποθεσία στην οποία εμφανίστηκε το υλικό πριν αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί·

 • μια δήλωση ότι συναινείτε στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στο οποίο βρίσκεται η διεύθυνσή σας ή εάν η διεύθυνσή σας βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια στην οποία βρισκόμαστε·

 • μια δήλωση ότι θα αποδεχτείτε την επίδοση της διαδικασίας από το μέρος που υπέβαλε την Ειδοποίηση ή τον αντιπρόσωπο του μέρους·

 • το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας·

 • δήλωση επί ποινή ψευδορκίας ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι το εν λόγω υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης αναγνώρισης του υλικού που πρόκειται να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί·

 • φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας.

 

Εάν μας στείλετε μια έγκυρη, γραπτή Αντικοινοποίηση που πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω, θα επαναφέρουμε το υλικό που αφαιρέσατε ή απενεργοποιήσατε, εκτός εάν λάβουμε πρώτα ειδοποίηση από το μέρος που υποβάλλει την Ειδοποίηση που μας ενημερώνει ότι το εν λόγω μέρος έχει υποβάλει αγωγή για να σας απαγορεύσει εμπλοκή σε παραβατική δραστηριότητα που σχετίζεται με το εν λόγω υλικό.

 

Λάβετε υπόψη ότι εάν παραπλανήσετε ουσιαστικά ότι το περιεχόμενο που απενεργοποιήθηκε ή αφαιρέθηκε καταργήθηκε κατά λάθος ή εσφαλμένη αναγνώριση, ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρου. Η υποβολή ψευδούς Αντικοινοποίησης συνιστά ψευδορκία.

 

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που διατίθεται στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω (μια «Ειδοποίηση»). Αντίγραφο της ειδοποίησής σας θα σταλεί στο άτομο που δημοσίευσε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση.

 

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές εάν κάνετε ουσιώδεις παραποιήσεις σε μια Ειδοποίηση. Επομένως, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το υλικό που βρίσκεται στον Ιστότοπο ή συνδέεται με αυτόν παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο.]

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΠΙΦΥΛΑΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, κατά την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

 

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου κόμμα.

 

Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων χωρίς περιορισμούς.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

 

Δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

 

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσουμε τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής λειτουργίας ή διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου.

 

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτόν.

 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και η χρήση του ιστότοπου από εσάς διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας που ισχύουν για συμφωνίες που συνάπτονται και πρέπει να εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ολλανδίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης δικαίου.

 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

 

Μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΥΘΥΝΗ, 2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΖΗΜΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΤΑ ΠΑΡΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η 6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΕΓΓΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΟ, ΕΜΜΕΣΟ, ΣΥΝΕΠΕΙ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ, ΣΥΜΒΑΤΟ, ΕΙΔΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων Αμοιβές και έξοδα, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτουν από: (1) τις συνεισφορές σας· (2) χρήση του ιστότοπου. (3) παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. (5) η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· ή (6) οποιαδήποτε απροκάλυπτη επιβλαβή ενέργεια προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω του Ιστότοπου.

 

Παρά τα προαναφερθέντα, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο καλείστε να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.  

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

 

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στον Ιστότοπο για τους σκοπούς της διαχείρισης του Ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.

 

Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων και παραιτείστε με το παρόν κάθε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή μας email και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω email και στον Ιστότοπο, πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση η εν λόγω επικοινωνία να είναι γραπτή.

 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Η.Π.Α.

 

Με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει οποιωνδήποτε καταστατικών, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή για πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο παρά ηλεκτρονικά μέσα.

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αποτυχία ενεργοποίησης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε υπολοίπου προμήθειες.

 

Δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή της χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους.

 

Με το παρόν παραιτείστε από κάθε άμυνα που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη του παρόντος για την εκτέλεση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ  

 

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τον ιστότοπο ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@citylegends.nl ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που απαγορεύονται παρακάτω. 

bottom of page